Konsultacje projektów uchwał - zakończone

Krzepice, 15.11.2021 r.

OGŁOSZENIE

 

            Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 16 listopada 2021 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektów:

- uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

- uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 17.147.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice, zmienionej Uchwałą Nr 25.205.2021 z dnia 23 marca 2021 r.;

- uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 17.148.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej Uchwałą Nr 25.206.2021 z dnia 23 marca 2021 r.;

- uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

- uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 16.11.2021 r. do 22.11.2021 r.

            Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

                                                                                                          Burmistrz Krzepic

                                                                                                          Krystian Kotynia

do pobrania:

PDFZarządzenie Burmistrza Krzepic w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf (123,52KB)
PDFprojekt uchwały w w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypocz.pdf (184,13KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice....pdf (186,37KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych....pdf (187,51KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe....pdf (476,47KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.pdf (172,24KB)
 

PDFProtokół z konsultacji projektów uchwał.pdf (94,66KB)