WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - DZ. 3896/4 , OBRĘB KRZEPICE

Zarządzenie Nr 0050.443.2021

Burmistrza Krzepic

z dnia 08 listopada 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w wykonaniu uchwały Nr 27.219.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia
27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice:

zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę Wieczystą nr CZ2C/00031906/6, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako:

  • działka nr 3896/4 o powierzchni 1,1428 ha.

 

§ 2

W/w nieruchomość została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 21 grudnia 2021 roku.

§ 4

Wykaz, o którym mowa w § 2 wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczony został na stronie internetowej www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

                                                                                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                                                                                              Mirosław Łukasik

                                                                                                                                            Zastępca Burmistrza

 

                                                                                                                              Załącznik nr 1

                                                                                               do Zarządzenia Nr 0050.443.2021

                                                                                                                      Burmistrza Krzepic

                                                                                                      z dnia 08 listopada 2021 roku

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3896/4 o powierzchni 1,1428 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę Wieczystą nr CZ2C/00031906/6.

Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr 07.040.2011 z dnia 14 marca 2011 r. znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1 PHU, dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: teren przemysłu, składów, magazynów oraz przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, zieleń izolacyjna, sieci infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, dojazdy.

Nieruchomość położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej – ul. Inwestycyjnej, skomunikowanej z ul. Rolniczą o nawierzchni asfaltowej. Energia elektryczna, wodociąg znajdują się w ul. Inwestycyjnej, kanalizacja w ul. Inwestycyjnej na odcinku 50 m od skrzyżowania z ul. Rolniczą.

           

Cena nieruchomości wynosi 472 000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 108 560,00 złotych

 

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 21 grudnia 2021 roku.

          

                                                                                                                 

                                                                                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                Mirosław Łukasik

                                                                                                                                             Zastępca Burmistrza