Projekt ,,JĘZYKOWY CHOCHLIK W KRAINIE MATEMATYKI"

logo efs.jpeg

Projekt ,,Językowy chochlik w krainie matematyki

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego  – konkurs.

Cele projektu:

Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej i podniesienie szans na nabycie kompetencji kluczowych dla 78 uczniów (w tym 38 kobiet) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krzepicach, w Gminie Krzepice, poprzez ich udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, w tym zajęcia z uczniami o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, stworzeniem w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie od 01.08.2021 r. do 31.07.2022 r.

Krótki opis projektu:

Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krzepicach na terenie Gminy Krzepice, powiat kłobucki, województwo śląskie. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans na podniesienie kompetencji kluczowych przez 78 uczniów ( w tym 38 kobiet) poprzez ich udział w zajęciach rozwijających, a także stworzenie w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni matematycznej i pracowni przedmiotów przyrodniczych. Zakup pomocy dydaktycznych z języka angielskiego pozwoli na rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem angielskim. Grupą docelową projektu będą uczniowie szkoły w tym dzieci o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2021 r. do 31.07.2022 r.

Planowane efekty:

Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej i podniesie szans na nabycie kompetencji kluczowych dla 78 uczniów, w wyniku objęcia ich dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi i rozwijającymi z matematyki oraz zajęciami rozwijającymi umiejętności językowe i umiejętności matematyczno-przyrodnicze. Objęcie wsparciem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krzepicach w postaci adaptacji i wyposażenia pracowni matematycznej oraz wzbogacenia wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne.

Wartość projektu:

289.860,58

Wkład Funduszy Europejskich:

246.381,49