Informacja

Informacja

 

W odpowiedzi na petycję Gminnej Rady Seniorów w Krzepicach i Krzepickiego Towarzystwo Regionalne w sprawie zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Krzepice, Rada Miejska w Krzepicach uznała petycję za nieuzasadnioną.

Przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) regulujące zagadnienia związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, nie przewidują zwolnień osób niepełnosprawnych z zobowiązania, jakim jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała wraz z uzasadnieniem

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzepicach

Mateusz Kluba