OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KRZEPICE

ZARZĄDZENIE NR 0050.379.2021

BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 24 maja 2021 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz 713 z późn. zm. ), uchwały Nr XLVIII/381/10 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice

§ 2.

1.Konsultacje projektu uchwały są prowadzone w dniach 25.05.2021 r. - 31.05.2021 r.

2.Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i wnioski dotyczące konsultowanych projektów uchwał w terminie wskazanym w ust. 1.

3.Wszelkie uwagi i opinie do projektów uchwał można zgłaszać w Referacie Gospodarki   Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach, pok. 11 w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

§ 3.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

1) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzepicach www.krzepice.pl;

2) umieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

§ 4.

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Krzepic

                                                                                                            Krystian Kotynia

 

              PDFProjekt uchwały.pdf (21,03MB)