Projekt ,,Krok ku lepszej przyszłości" - wyrównanie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli

logo efs.jpeg

Projekt ,,Krok ku lepszej przyszłości" - wyrównanie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Cele projektu:

Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnościami (2 kobiety, 1 mężczyzna) oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego poprzez wzbogacenie wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych w specjalistyczne pomoce do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, a także podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej (3 nauczycieli – 3 kobiety), adekwatnie do potrzeb wynikających ze specyfiki niepełnosprawności dziecka w okresie

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Krótki opis projektu:

Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych na terenie Gminy Krzepice, powiat kłobucki, województwo śląskie. W szkole znajdują się oddziały przedszkolne. Celem projektu jest wzbogacenie placówki w specjalistyczne pomoce do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, a także poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dziecka

z niepełnosprawnością oraz podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Projekt będzie obejmował łącznie 3 dzieci (2 kobiety, 1 mężczyzna) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz trzech nauczycieli. Projekt będzie realizowany w okresie

od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.

Planowane efekty:

Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych trójki dzieci z niepełnosprawnością, będących w wieku przedszkolnym, w wyniku objęcia ich dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej. Objęcie wsparciem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych w postaci wzbogacenia wyposażenia w specjalne pomoce dydaktyczne.

Wartość projektu:

117.854,25

Wkład Funduszy Europejskich:

100.176,11