Zakaz spalania pozostałości roślinnych w przydomowych ogródkach

      Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.

W myśl art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

 

       Obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (Uchwała Nr 17.147.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dn. 5 maja 2020 r.) zobowiązuje właścicieli nieruchomości do selektywnego zbierania m.in. bioodpadów, czyli odpadów ulegających biodegradacji z ogrodów i parków, odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych itp. (§ 3 ust. 1 pkt 6).

Bioodpady właściciele nieruchomości zbierają w workach koloru brązowego. Bioodpadów można się pozbyć poprzez:

  • przekazanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne zgodnie z harmonogramem wywozu,
  • dostarczenie we własnym zakresie do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego (na terenie nieczynnego składowiska odpadów)  w godzinach otwarcia,
  • kompostowanie w przydomowym kompostowniku.

 

Mając na uwadze, że na terenie Gminy Krzepice bioodpady objęte zostały obowiązkiem selektywnego zbierania, ZAKAZANE jest spalanie pozostałości roślinnych (liści, traw, gałęzi itp.) na powierzchni ziemi.

Palenie odpadów zielonych jest szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi!

 

Kto wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współpalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny (art. 191 ustawy o odpadach).

Osoba, która spala pozostałości roślinne może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywną do 5 000 zł.