WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.253.2020

Burmistrza Krzepic

z dnia 23 lipca 2020 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 18.163.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość niezabudowaną położoną
w Krzepicach, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą CZ2C/00032610/1, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3055/60 o powierzchni 0,4226 ha.

 

§ 2. W/w nieruchomość została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do 04 września 2020 roku.

 

§ 4. Wykaz, o którym mowa w § 2 wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczony został na stronie internetowej www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja
o wywieszeniu i zamieszczeni wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa
i Rolnictwa

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zarządzenia Nr 0050.253.2020

                                                                                                          Burmistrza Krzepic

                                                                                                          z dnia 23 lipca 2020 roku

 

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 

  1. Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość położoną w Krzepicach w rejonie ulicy Częstochowskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3055/60
    o powierzchni 0,4226 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr CZ2C/00032610/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy
    w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 

  • Nieruchomość położona jest przy projektowanej drodze dojazdowej, która ma być skomunikowana z droga krajową nr 43. Infrastruktura techniczna t.j. energia elektryczna  i sieć wodociągowa doprowadzona jest do sąsiedniej nieruchomości
  • Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 07.040.2011 z dnia 14 marca 2011 roku znajduje się w terenie oznaczonym symbolami: 1UH, UI, dla których ustalono przeznaczenie: usługi, handel oraz usługi związane z handlem.

Wartość nieruchomości wynosi 141 000,00 złotych netto.

 

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 04 września 2020 roku.

                                                         

                                                                                       Burmistrz Krzepic

                                                                                        Krystian Kotynia