Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej RODO, informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krzepic, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Krzepice.

4. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz obowiązujących przepisów prawa:

a. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

b. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

a. spółce prawa handlowego, która odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice,

b. KORELACJA Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków, której powierzono dane w związku z asystą techniczną kompleksowego systemu obsługi nieczystości w Gminie Krzepice,

c. LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Krzepicach,

d. Zakład Działalności Komunalne j i Mieszkaniowej w Krzepicach z siedzibą w Krzepicach ul. Targowa 19, w związku z obsługą Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzepicach.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67). Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

10. Podanie przez Panią/Pana danych dotyczących adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne i mogą zostać wykorzystane do kontaktu w celach informacyjnych lub wyjaśniających.