BIOODPADY – kompostowanie w przydomowym kompostowniku

 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie w części z opłaty polega na zmniejszeniu wymiaru opłaty o kwotę 0,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

 

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie, że bioodpady stanowiące odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny i kompostowane z wykorzystaniem własnego kompostownika.

 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (§4).

 

Przez kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych rozumie się przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów, grzybów i niektórych bezkręgowców.

 

Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w szczególności:

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub,

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub,

3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

 

UWAGA

Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach, nieczynnych zbiornikach bezodpływowych lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.

 

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2019 r poz. 2010 ze zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację (deklarację) dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym

- wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do częściowego zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku (o którym mowa w art. 6k ust. 4a w/w ustawy).

 

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek.

W myśl art. 6k ust. 4c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

PDFRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf (2,87MB)