Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Podstawa prawna:

 • art.152-153, art.378 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska( t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 2556 z późń. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) - § 2 ust. 1 rozporządzenia.
 • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U z 2022 r poz. 2142 cz I pkt 13 lub art. 2 ust. 1 pkt 2)

Załączniki:

 1. rysunek lub mapa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków na działce,
 2. kopia zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Kłobucku robót budowlanych z potwierdzeniem złożenia bądź pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Kłobuckiego,     
 3. certyfikat, lub aprobata techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków, kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Miejsce złożenia: 

 • Urząd Miejski w Krzepicach ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

Uwagi:

 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód,
 • Eksploatujący oczyszczalnie jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,
 • Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem,
 • Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych

Opłaty:

 • opłacie skarbowej nie podlega zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej budynek służący wyłącznie celom mieszkaniowym (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej Dz.U. z 2022 r poz. 2142)
 • 120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia przydomowej oczyszczalni obsługującej budynek służący także innym celom niż mieszkaniowe (ustawa o opłacie skarbowej Dz.U. z 2022 r poz. 2142, cz I pkt 13)

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu  Miejski w Krzepicach 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001  lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

 

Do pobrania:

PDFDruk zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf (212,98KB)