Przydomowe oczyszczalnie ścieków - budowa i eksploatacja

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – BUDOWA  I  EKSPLOATACJA

 

Budowa nowej przydomowej oczyszczalni ścieków

 1. Właściciel nieruchomości przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę  jest zobowiązany zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) dokonać zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck.
 2. Zgodnie z  394 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 poz. 1478 z późn. zm.) wymagane jest zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego służącego do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód tj. wykonanie wylotu ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków, gdzie ilość ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego nie będzie przekraczać łącznie 5 m3/dobę, odbywać się będzie na własnym gruncie i nie będzie oddziaływać na grunty sąsiednie.
 3. Przed rozpoczęciem eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. art.152-153, art.378 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska( t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 2556 z późń. zm.), właściciel nieruchomości jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód* do Burmistrza Krzepic. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 4. Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej budynek służący także innym celom niż mieszkaniowe – 120,00 zł (ustawa o opłacie skarbowej Dz.U. z 2021 r poz. 1923, cz I pkt 13).

Opłacie skarbowej nie podlega zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej budynek służący wyłącznie celom mieszkaniowym (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

                                                   

*§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).

 

Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków

 1. Wymagania w zakresie redukcji zanieczyszczeń i sposobu odprowadzania ścieków do środowiska

podstawa prawna - rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem w przypadku odprowadzania ścieków w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, a pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, muszą być spełnione łącznie poniższe warunki:

 1. ilość ścieków nie może przekraczać 5,0 m3 na dobę (przekroczenie tego parametru skutkuje koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód stanowiące wprowadzanie ścieków do ziemi);
 2. miejsce wprowadzenia ścieków jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych;
 3. podczas oczyszczania ścieków nastąpiła odpowiednia redukcja zanieczyszczeń:
 • przydomowa oczyszczalnia znajduje się poza obszarem Aglomeracji Krzepice – redukcja zanieczyszczeń musi wynosić min. 20% dla parametru określonego jako BZT5 oraz min. 50% dla zawartości zawiesin ogólnych (§ 11 ust. 4 rozporządzenia);
 • przydomowa oczyszczalnia jest zlokalizowana w obszarze Aglomeracji Krzepice – zawartość substancji zanieczyszczających w ściekach nie może przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu,  a właściwych  dla RLM aglomeracji Krzepice (§ 11 ust. 5 rozporządzenia).

 

W celu spełnienia powyższych wymagań Inwestor musi zainstalować urządzenie spełniające normy emisyjne, biorąc pod uwagę położenie nieruchomości w obszarze Aglomeracji Krzepice lub poza nią. Dowodem na spełnianie norm może być deklaracja zgodności CE urządzenia.

Ponadto, aby oczyszczalnia działała prawidłowo, należy odpowiednio dobrać instalację, uwzględniając liczbę mieszkańców i ilość zużywanej przez nich wody, wybrać właściwą lokalizację oczyszczalni, mającą na względzie warunki gruntowo-wodne, w tym odległość co najmniej 1,5 m pomiędzy drenażem (lub dnem innego typu oczyszczalni) a poziomem wód gruntowych. W trakcie eksploatacji oczyszczalni należy prowadzić stały nadzór nad jej działaniem zgodnie z instrukcją obsługi.

 

W przypadku stwierdzenia naruszeń i kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, że instalacja nie działa prawidłowo, organy administracji mogą nakazać badanie jakości ścieków oczyszczonych.

Zgodnie z art. 154 ustawy Prawo ochrony środowiska Organ ochrony środowiska może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.

 

 1. Obowiązek pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni ścieków - właściciel nieruchomości musi udokumentować sposób pozbywania się osadów poprzez okazanie umowy korzystania z usług zakładu będącego gminną jednostką organizacyjną lub innego przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz okazanie dowodów płacenia za te usługi.

Częstotliwość opróżniania osadników powinna być zgodna z instrukcją obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków, zapewniająca niedopuszczenie do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy.

(aktualnie taką usługę wykonuje Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach).

 

 1. Okres przechowywania dokumentów - zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska( t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 2556    z późń. zm.), prowadzący instalację (w tym również zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków) jest zobowiązany do ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów, umów i potwierdzeń opłaty za wywóz nieczystości oraz ich przechowywania przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

 

 1. Kontrola wielkości emisji - dokumenty potwierdzające wywóz nadmiernego osadu z oczyszczalni, badania serwisu technicznego obiektu, wyniki badań ścieków oczyszczonych w przypadku ich wykonywania powinny być przekazane przez użytkowników instalacji do Burmistrza Krzepic jako organu ochrony środowiska, zgodnie z treścią art. 149 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

 1. Kontrola stanu technicznego urządzeń - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1. lit b ustawy  Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej  na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.