Przydomowe oczyszczalnie ścieków - budowa i eksploatacja

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – BUDOWA  I  EKSPLOATACJA

 

Budowa nowej przydomowej oczyszczalni ścieków

  1. Właściciel nieruchomości przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód  jest zobowiązany zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) dokonać zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck.

 

  1. Przed rozpoczęciem eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie  z art. art.152-153, art.378 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska( t.j. Dz.U z 2021 r. poz.1973 z późń. zm.), właściciel nieruchomości jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia instalacji (przydomowej oczyszczalni ścieków) do Burmistrza Krzepic. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej budynek służący także innym celom niż mieszkaniowe – 120,00 zł (ustawa o opłacie skarbowej Dz.U. z 2021 r poz. 1923, cz I pkt 13).

Opłacie skarbowej nie podlega zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej budynek służący wyłącznie celom mieszkaniowym (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

 

Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków

  1. Wymagania w zakresie redukcji zanieczyszczeń i sposobu odprowadzania ścieków do środowiska

podstawa prawna - rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

 

Właściciele nieruchomości posiadający przydomową oczyszczalnię ściekówo przepustowości do 5 m3 na dobę, z której ścieki odprowadzane są do gruntu stanowiącego jego własność, mają obowiązek osiągnięcia wymagań w zakresie skuteczności oczyszczania ścieków:

  1. przydomowa oczyszczalnia znajduje się poza aglomeracją Krzepice– redukcja zanieczyszczeń musi wynosić min. 20% dla parametru określonego jako BZT5 oraz min. 50% dla zawartości zawiesin ogólnych (art. 11 ust. 4 rozporządzenia);
  2. przydomowa oczyszczalnia jest zlokalizowana w aglomeracji Krzepice – zawartość substancji zanieczyszczających w ściekach nie może przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu, a właściwych dla RLM aglomeracji Krzepice (art. 11 ust. 5 rozporządzenia).

W związku z powyższym na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 w/w rozporządzenia właściciel nieruchomości eksploatujący przydomową oczyszczalnię ścieków jest zobowiązany do przeprowadzania badania ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni z częstotliwością – 4 próbki w okresie roku, a jeżeli ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki.

Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków powyższe badania wykonują na własny koszt, a wyniki badań przekazują do Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

 

  1. Obowiązek pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni ścieków - właściciel nieruchomości musi udokumentować sposób poprzez okazanie umowy korzystania z usług zakładu będącego gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za te usługi z częstotliwością nie rzadziej niż co dwa miesiące.

          (aktualnie taką usługę wykonuje Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach).

 

  1. Okres przechowywania dokumentów - zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz.U z 2021 r. poz.1973 z późń. zm.), prowadzący instalację (w tym również zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków) jest zobowiązany do ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów, umów i potwierdzeń opłaty za wywóz nieczystości oraz ich przechowywania przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

 

  1. Kontrola wielkości emisji - wyniki badań ścieków oczyszczonych wraz z dokumentem potwierdzającym wywóz nadmiernego osadu z oczyszczalni, a także badania serwisu technicznego obiektu powinny być przekazane przez użytkowników instalacji do Burmistrza Krzepic jako organu ochrony środowiska, zgodnie z treścią art. 149 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

  1. Kontrola stanu technicznego urządzeń - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1. lit b ustawy  Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej  na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.