Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Urząd Miejski w Krzepicach podaje miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

  • Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna

        42-263 Wrzosowa ul. Konwaliowa 1

 

  • Instalacja MBP Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach

         42-274 Konopiska ul. Przemysłowa 7

 

  • Kompostownia pryzmowa Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach

         42-274 Konopiska ul. Przemysłowa 7