Konsultacje projektów uchwał - zakończone

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 21.01.2020 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektów:

- uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice,

- uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 21.01.2020 r. do 27.01.2020 r.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gkr@krzepice.pl

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia NR 0050.192.2020 Burmistrza Krzepic z dnia 20 stycznia 2020 r.

 

PDFOgłoszenie ws konsultacji.PDF (205,83KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf (222,00KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ....pdf (196,83KB)

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał.PDF (219,11KB)