Apel dotyczący prawidłowej segregacji odpadów

Szanowni Mieszkańcy,

 

        Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy jako Gmina zobowiązani do ograniczenia masy odpadów trafiających na składowiska i osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu takich odpadów jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal. Sposobem na wypełnienie w/w obowiązków jest między innymi prawidłowa segregacja „u źródła”, czyli w Państwa domach.   Nie przestrzeganie przez mieszkańców zasad segregacji, zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz znacząco zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym, co bezpośrednio przekłada się na wysokość stawek „opłaty śmieciowej”. Również spalanie odpadów, które powinny być segregowane i poddane recyklingowi tj. tworzywa sztuczne, papier wpływa na osiągnięcie przez Gminę Krzepice niskiego poziomu recyklingu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie gminy w Polsce zobowiązane są osiągnąć w 2020 r. poziom recyklingu odpadów takich jak tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale w wysokości 50%. To bardzo wysoki wskaźnik, w Gminie Krzepice ten poziom w 2018 r. wyniósł 30%. Aby osiągnąć zakładany poziom recyklingu musimy podjąć wspólne działania tj. rzetelna segregacja i odpowiedzialne postępowanie z odpadami, w przeciwnym wypadku Gminie grożą wysokie kary finansowe, co w konsekwencji będzie miało wpływ na wysokość stawki opłaty za odpady.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi musi w całości finansować się z opłaty wpłacanej przez właścicieli nieruchomości. Im więcej będziemy wytwarzać odpadów zmieszanych i nie będziemy prawidłowo i rzetelnie segregować odpadów albo będziemy je palić zamiast oddać do recyklingu, to koszty systemu będą coraz wyższe, a tym samym stawki opłaty ponoszonej przez mieszkańców.


Większość mieszkańców gminy zobowiązała się do segregacji odpadów i opłaca niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami. Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy właściciele nieruchomości mimo deklaracji i zobowiązania się do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wywiązują się z tego obowiązku albo spalają odpady w piecach, co jest bezwzględnie zakazane.

 

Prawidłowa segregacja odpadów ma ogromny wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), których odbiór i zagospodarowanie kosztuje najwięcej.

Mieszkańcy Gminy Krzepice wytwarzają znacznie więcej odpadów zmieszanych niż w sąsiednich gminach! Ilość wytwarzanych odpadów wiąże się z większymi kosztami ich odbioru i zagospodarowania, za co musimy zapłacić!

 

Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat jakie wszyscy ponosimy!

 

                                                                                                                       Burmistrz Krzepic

 

PDFZasady prawidłowej segregacji.pdf (61,06KB)