Informacje o planowanych inwestycjach Turon Dystrybucja S.A. na terenie gminy Krzepice

W nawiązaniu do rozmów i uzgodnień  z Panią  Elżbietą Karcz  pełnomocnikiem  ds. kontaktów z samorządami oraz Wydziałem Planowania i Rozwoju  firmy Turon Dystrybucja S.A.   pragnę Państwu przedstawić wykaz inwestycji sieciowych planowanych przez w/w firmę na terenie gminy Krzepice:

 

Nazwa Zadania

Planowany rok realizacji

2019

2020

2021

Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV CZZ50023 Bugaj 2 wraz z przebudową linii SN i nN oraz budowa nowej stacji transformatorowej 15/0,4kV Zajączki Drugie Szkolna wraz z budową linii kablowych SN i nN

 

x

 

Budowa 2 stacji transformatorowych 15/0,4 kV przy ul. Rolniczej wraz ze skablowaniem sieci napowietrznej SN na obszarze planowanej strefy ekonomicznej w Krzepicach

 

x

x

Skablowanie linii 15 kV Panki - Krzepice (ciąg główny) na terenach istniejącej oraz planowanej zabudowy jednorodzinnej  - w m. Krzepice - osiedle Częstochowskie

 

 

x

Powiązanie odgałęzień ciągu liniowego 15 kV relacji Panki-Aleksandrów pomiędzy stacją CZZ50457 Starokrzepice VI Zawodzie oraz stacją CZZ50260 Podłęże Królewskie w miejscowości Starokrzepice oraz Podłęże Królewskie

 

X

 

Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kVCZZ50088 Starokrzepice 3

 

X

 

Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV CZZ50302 Zajączki Szarki

 

X

 

Kompleksowa modernizacja linii sieci niskiego napięcia W M. DANKOWICE

x

x

x

 

 

 Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia