Wyniki naboru Fotowoltaika i kolektory słoneczne

Zarząd Województwa Śląskiego w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, konkurs nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 wybrał do dofinansowania 4 projekty związane z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w województwie na kwotę prawie 147 mln zł. W ramach naboru do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 125 projektów.

Projekt Gminy Krzepice pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Krzepice” został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym, jednak ze względu na ograniczone środki nie został wybrany do dofinansowania.