Kwalifikacja wojskowa 2019

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W  2019 ROKU

          Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 3, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. z 29 czerwca 2018r. Dz. U. z 2018r., poz. 1459 z późn.zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (tekst jedn. Dz. U.  z 2017r., poz.1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku ( Dz. U. z 2018 r., poz.1982)

informuje się co następuje :  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018r. w sprawie w przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku, termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 18 stycznia 2019 r.

  1. Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzona
    w okresie od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 roku.

  2. Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miast i gmin : Kłobuck i Krzepice; gmin: Lipie, Miedźno ,Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka – przeprowadzona zostanie w Kłobucku , przy ul. ks. Skorupki 46  (budynek Zespołu Szkół nr 3) w okresie od dnia 18 lutego 2019 r. do dnia 14 marca 2019 r.

  3. Termin stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej i wzywania do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Urzędu Miejskiego w Krzepicach wyznaczono na dzień 1 i 4 marca 2019 roku.

  4. Do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt.2 i 3 wzywa się :

1/ mężczyzn urodzonych w 2000 roku;

2/ mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej;

3/ osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

     a/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem  kwalifikacji wojskowej,

     b/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej  ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art.28 ust.4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4/kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - wyznaczony termin na dzień 14.03.2019r. ;

  1. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej wzywane są za pomocą :

1/ OBWIESZCZEŃ Wojewody Śląskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku  o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku - wywieszanych w gablotach sołeckich;

2/ WEZWAŃ IMIENNYCH   wysyłanych z Urzędu Miejskiego do adresata, nie później niż na 7 dni przed terminem zgłoszenia się do miejsca stawiennictwa w/w.

  1. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt.4.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.