Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia

Krzepice, 03 stycznia 2018 roku

 

GKR.6733.004.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wydaniu decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

o znaczeniu lokalnym

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) z a w i a d a m, że w dniu 31 grudnia 2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia z PE o średnicy zewnętrznej 225 mm w ulicy Kazimierza Wielkiego w Krzepicach, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych ewidencyjnie jako nr: 395, 394, 52/1 i 315/1 obręb 0001 Krzepice.

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11 można się zapoznać z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Krzepic.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia