Ogłoszenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice

Krzepice, 15 listopada 2018 roku

OGŁOSZENIE

Burmistrza Krzepic

o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 6.068.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem można zapoznać się w dniach od 27 listopada 2018 r. do 27 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, w pokoju Nr 11 w godzinach od 900 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 15:00 w Domu Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej o godzinie 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krzepic, adres: Urząd Miasta w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2019 r.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Krzepic.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia