Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej

Krzepice, 08 listopada 2018 roku

GKR.6730.069.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o warunkach zabudowy

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek firmy SOLARNY 2 Spółka z o. o., ul. Szosa Chełmińska 168/9, 87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej ZAJĄCZKI II o mocy znamionowej do 1000 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 1311 i 1457, położonej w miejscowości Stanki obręb ewidencyjny Zajączki II.

 

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia