Ogłoszenie drugiego przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie drugiego przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 94 m2 położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku o godz. 10:00

 

Lokal użytkowy składa się z 2 pomieszczeń oraz budynku gospodarczego.

 

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi w stosunku miesięcznym 12,50 zł netto za 1 m2 + podatek VAT wg obowiązującej stawki 23 %

Wadium w wysokości 1 000,00 złotych.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 15 października 2018 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium może być wniesione w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto BS Krzepice 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu za wynajęcie lokalu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu.

Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji w pokoju nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, zgodnie z regulaminem przetargu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 0050.485.2018 Burmistrza Krzepic z dnia 17 września 2018 roku. Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy najmu ponosi Najemca.

 

Informacje dot. powyższego lokalu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Krzepicach w pokoju nr 11, tel (34) 31-75-172 wew. 31

 

 

Krzepice, dnia 17 września 2018 roku.

 

 

I.W.