Konieczność złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

od 1 września 2018 r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Krzepic informuje, że Rada Miejska w Krzepicach uchwałą Nr 37.361.2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku zmieniła metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła wysokość stawki tej opłaty. Zgodnie z zapisami w/w uchwały opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Zmianie ulega również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Nr 37.360.2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku zmieniona uchwałą nr 38.367.2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku).


 

W związku z powyższym niezbędne jest ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 17 sierpnia 2018 roku.

Właściciel nieruchomości we własnym zakresie ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za kwartał w składanej deklaracji.


 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 września 2018 r. będzie wynosiła:

  • 9,70 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

  • 25,00 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


 

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ze strony internetowej www.krzepice.pl oraz u sołtysów.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek w godz. 7.30 – 17.00, piątek w godz. 7.30 - 14.00.

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych Burmistrz Krzepic w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze, tak jak w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Określając wysokość opłaty należy uwzględnić ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, przelewem na rachunek bankowy: BS Krzepice 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001, w kasie BS w Krzepicach lub przekazem pocztowym. Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.

 

Uwaga!

Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice, traktowane są jako odpady zmieszane.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów, w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, po drugim zgłoszeniu przez operatora nieprawidłowego gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych lub braku segregacji odpadów, będą ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości opłaty za odpady zmieszane za okres, w którym odpady nie były selektywnie zbierane.

 

BURMISTRZ KRZEPIC

KRYSTIAN KOTYNIA

 

PDFUlotka dot. zasad segregacji odpadów.pdf (245,63KB)

PDFdeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (140,07KB)

PDFprzykład wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zbiórki selektywnej.pdf (145,74KB)

PDFprzykład wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku braku zbiórki selektywnej.pdf (144,85KB)