Konsultacje projektów uchwał

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 06.06.2018 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektów uchwał:

  1. w sprawie wyboru wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  2. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

  3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Konsultacje są prowadzone w dniach od 06.06.2018 r. do 12.06.2018 r.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gci@krzepice.pl

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia NR 0050.440.2016 Burmistrza Krzepic z dnia 30 maja 2018r.

PDFZarządzenie nr 0050.443.2018 Burmistrza Krzepic z dnia 5.06.2018 r..PDF (278,96KB)
PDFUchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2.pdf (183,87KB)
PDFuchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 1.pdf (182,87KB)
PDFUchwała wzór deklaracji.pdf (350,31KB)