Konsultacje projektów uchwał

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 05.06.2018 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektów uchwał:

  1. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

  2. w sprawie zmiany uchwały nr 16.169.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice;

 

Konsultacje są prowadzone w dniach od 05.05.2018 r. do 11.06.2018 r.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gci@krzepice.pl

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia NR 0050.440.2016 Burmistrza Krzepic z dnia 30 maja 2018r.

PDFZarządzenie.PDF (379,74KB)
PDFUchwała w sprawie zmiany uchwały nr 16.169.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf (191,82KB)
PDFUchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (198,49KB)