Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krzepice, 22 maja 2018 roku

 

GKR.6733.002.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

o znaczeniu lokalnym

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) z a w i a d a m, że w dniu 22 maja 2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ziemnego kabla energetycznego linii napowietrznej SN, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki nr 135, 136/3 i 326/2, położonym w Krzepicach obręb ewidencyjny Kuków.
 

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11 można się zapoznać z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Krzepic.