Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice

Burmistrz Krzepic

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 6.068.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem można zapoznać się w dniach od 30 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, w pokoju Nr 11 w godzinach od 900 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się:

  • dla obszaru miasta Krzepice obejmującego obręby Krzepice, Kuźniczka oraz Kuków – w dniu 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) w Domu Kultury przy ulicy Częstochowskiej w Krzepicach o godzinie 1700,

  • dla obszaru miejscowości Starokrzepice, Lutrowskie, Podłęże Królewskie, Dankowice-Piaski, Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie i Dankowice Trzecie – w dniu 5 czerwca 2018 r. (wtorek) w Domu Strażaka w Starokrzepicach o godzinie 1700,

  • dla obszaru miejscowości Zajączki Pierwsze, Zajączki Drugie, Stanki i Szarki – w dniu 6 czerwca 2018 r. (środa) w Domu Strażaka w Zajączkach Drugich o godzinie 1700

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krzepic, adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2018 r.
Uwagi można składać również w postaci elektronicznej, z zachowaniem warunków określonych w art.18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia