Przebudowa dróg gminnych w ulicach Szkolna i Słowackiego w Krzepicach

logo RPO.jpeg

 

 

Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w ulicach Szkolna i Słowackiego
w Krzepicach” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Przebudowa dróg gminnych w ulicach Szkolna i Słowackiego w Krzepicach jest realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. Transport, Działania 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego a Gminą Krzepice została zawarta w dniu 16 października 2014 r.


Wykonawcą robót budowlanych była Firma Usługowo Handlowa Maciej Dobosz, 42-160 Krzepice, ul. Kuźniczka 32. Umowę zawarto w dniu 02.12.2014 r.

Całkowity koszt projektu: 846 662,00 zł

Koszt kwalifikowalny: 702 331,50 zł

Kwota dofinansowania: 596 981,77 zł

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.