Przebudowa Rynku w Krzepicach jako element programu rewitalizacji staromiejskiej części miasta-etap I

logo RPO.jpeg
 

 

Projekt pn. „Przebudowa Rynku w Krzepicach jako element programu rewitalizacji staromiejskiej części miasta – etap I” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.
 
 
Gmina Krzepice w dniu 16 września 2008 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa Rynku w Krzepicach jako element programu rewitalizacji staromiejskiej części miasta – etap I” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6. Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta i wsie, Programu Rozwoju Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 
Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej projekt został wybrany do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2009 roku. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego a Gminą Krzepice została zawarta w dniu 19 czerwca 2009 r.
 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.241.034,23 zł, w tym koszty kwalifikowane 2.226.028,23 zł. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 1.892.123,99 zł.
 
W wyniku realizacji zadnia przebudowie uległa całość placu Rynku w Krzepicach:
-         ujednolicona została i utwardzona nawierzchnia Rynku i wprowadzona kompozycja nawierzchni osadzona na siatce kwadratu,
-         większe fragmenty zieleni oraz szpalery drzew wprowadzono po obrysie zewnętrznym.
-         zrealizowany został podział funkcjonalny placu na część południową oraz północną związaną z rekreacją bierną (zieleń, fontanna, mozaika z herbem).
 
Roboty budowlane zostały zakończone, końcowy protokół odbioru robót został sporządzony 21.10.2009 r.
 
 

rynek 089.jpeg        rynek 095.jpeg      rynek 076.jpeg

 

rynek 054.jpeg              rynek 014.jpeg