Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzepice.

  ZPORR-znak1-rgb.jpeg                                                                 flaga.jpeg

 

Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzepice” została zakończona.

            Gmina Krzepice w sierpniu 2004 roku złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska, Zintegrowanego Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną w Urzędzie Marszałkowskim oraz kolejne etapy oceny Panelu Ekspertów, Regionalnego Komitetu Sterującego, ostatecznie został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Śląskiego. Umowa o dofinansowanie zadania pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Krzepice została zwarta w dniu 23 maja 2005 r.

            Roboty budowlane prowadzone były od lipca 2005 r. do grudnia 2006 r. przez Wykonawcę wybranego w drodze przetargu nieograniczonego tj. firmę Prosspol Sp. z o.o. Krzepice, ul. Skłodowskiej 17.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 271 768,50 zł. Koszt kwalifikowany stanowił 2964292,33 zł. Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 2 223 219,24 zł.

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach: Polna, Dzielna, Kazimierza Wielkiego, Ciasna. Krótka, Przechodnia, Kościuszki, Magreta, Częstochowska i Osiedle Słowackiego o łącznej długości 8,30 km, w tym:

- kanał sanitarny grawitacyjny fi 200 o długości 5395 mb,

- przykanaliki fi 160 o długości 1988 mb,

- kolektor tłoczny fi 75 o długości 913 mb,

oraz 1 przepompownię ścieków.