Informacja - składanie wniosków o zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego.

INFORMACJA

Burmistrz Krzepic informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

W związku z powyższym wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, pok. nr 6 w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.


W 2020 roku limit zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wynosić będzie 100 litrów na hektar użytków rolnych.
Ponadto w 2020 roku zwrot akcyzy przysługiwał będzie także hodowcom bydła. Limit zwrotu wynosić będzie 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła.
Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, tj. za 2019 rok.