Niebezpieczny azbest

UWAGA -  azbest!

     Azbest jest minerałem o włóknistej budowie. Włókna azbestowe są bardzo małe, niewidoczne gołym okiem i niewyczuwalne w dotyku. W wyniku korozji lub uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie) następuje uwalnianie się włókien do powietrza. Wchłanianie do płuc znajdujących się  w powietrzu włókien azbestowych stanowi zagrożenie dla zdrowia, gdyż może być przyczyną wielu chorób układu oddechowego (pylicy azbestowej, zmian opłucnowych, raka płuc, międzybłoniaka opłucnej).

Azbest na terenie Polski najczęściej stosowano do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych:
- pokrycia dachowe (eternit, Karo),
- płyty elewacyjne i balkonowe,
- rury ciśnieniowe( wodociągowe, kanalizacyjne i C.O.,
- ogniotrwałe koce azbestowe,
- różne typy izolacji cieplnej.


Inwentaryzacja azbestu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach miejsc, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek przeprowadzania corocznej inwentaryzacji tych wyrobów, zarówno wykorzystywanych, jak i takich, których eksploatacja została zakończona poprzez sporządzenie spisu tych wyrobów i przekazanie w/w danych odpowiednio:

  • wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta - osoby fizyczne,
  • wojewodzie -  przedsiębiorcy,

co rok w terminie do 31 stycznia każdego roku.


Postępowanie z  azbestem

Ważne jest, aby wyroby zawierające azbest były utrzymywane w dobrym stanie technicznym i zabezpieczane (np. poprzez pokrywanie specjalnymi farbami). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpieczeństwa użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek dokonania przeglądu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz sporządzenia „Oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest”. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, pęknięć lub erozji na ich powierzchni należy je niezwłocznie usunąć.

Demontaż, transport i składowanie wyrobów azbestowych podlega specjalnym wymogom, tak jak w przypadku odpadów niebezpiecznych.

Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest należy do obowiązków właściciela obiektu. Właściciel nie może sam demontować tego typu materiałów. Zgodnie z w/w rozporządzeniem wykonawca robót demontażowych ma obowiązek uzyskania od odpowiedniego organu (starosty lub wojewody) zezwolenia i decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.


Transport wyrobów azbestowych powinien odbywać się specjalnie oznakowanym samochodem przez podmiot posiadający specjalne zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.

Składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest dopuszczalne jest wyłącznie na przeznaczonych do tego składowiskach.


       Ze względu na zagrożenie jakie stwarzają wyroby azbestowe, muszą być one usunięte z wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku. Zdemontowane wyroby azbestowe nie mogą być ponownie wykorzystane, należy je zastąpić materiałem nie zawierającym azbestu.

Niezmiernie ważne jest stosowanie się do podstawowych zasad bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, co ograniczy przenikanie szkodliwych włókien azbestowych do otoczenia i zminimalizuje ryzyko zachorowania ludzi.

 

 

 Do pobrania:

formularz - DOCInformacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (72,00KB)

formularz - DOCInformacja o wyrobach zawierających azbest, których eksploatacja została zakończona (71,00KB)

formularz - DOCOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (93,00KB)

PDFWykaz firm zajmujących się unieszkodliwianiem azbestu (27,21KB)

DOCRozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (135,50KB)

DOCRozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku (103,50KB)