Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach

EFRR kolor poziom.jpeg

 

Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach” na podstawie uchwały nr 1044/195/V/2017 z dnia 30.05.2017 r. Zarządu Województwa Śląskiego został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest zwiększenie racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, osiągnięcie właściwych parametrów wody pitnej oraz zapewnienie ciągłej i bezawaryjnej dostawy wody do mieszkańców poprzez ulepszenie systemu zaopatrzenia w wodę.

 

Całkowita wartość projektu: 6 553 359,75 zł

Koszty kwalifikowane: 4 996 955,14 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  3 941 000,00 zł