Rewitalizacja

FE_PT_rgb-1.jpeg 

      

      Krzepice, 16.03.2017 r.

 

Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice

 

Gmina Krzepice opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025. Burmistrz Krzepic zaprasza do konsultacji społecznych, poprzez składanie uwag, opinii i wniosków dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.

Do konsultacji społecznych przedstawia się:

 1. Diagnozę na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.
 2. Załącznik graficzny przedstawiający obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Krzepice.

Wyżej wymienione dokumenty są dostępne w terminie od 17 do 27 marca 2017 r.:

 1. w formie elektronicznej na stronie na stronie Gminy Krzepice www.krzepice.pl w zakładce Gmina podstrona Rewitalizacja.
 2. w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach (pokój nr 3).

Termin konsultacji społecznych oraz składania uwag, opinii i wniosków wyznacza się od 17 do 27 marca 2017 r. Uwagi, opinie i wnioski wnoszone po terminie nie będą uwzględnione. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Krzepic.

Uwagi, wnioski i opinie należy dostarczać:

 • uwagi pisemne - drogą elektroniczną na adres
 • uwagi pisemne - drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, z dopiskiem „ankieta – rewitalizacja”
 • uwagi pisemne - bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, sekretariat pokój nr 3

W ramach konsultacji społecznych w dniu 23 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach odbędzie się spotkanie otwarte połączone z debatą. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także szczegóły dotyczące prowadzonych prac. Będzie także możliwość składania uwag, wniosków i opinii w formie pisemnej i ustnej.

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzepicach, obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Do pobrania:

PDFDiagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.pdf
PDFZałącznik graficzny_OBSZAR_ZDEGRADOWANY_I_OBSZAR_REWITALIZACJI_KRZEPICE_PDF.pdf
PNGZałącznik graficzny_OBSZAR_ZDEGRADOWANY_I_OBSZAR_REWITALIZACJI_KRZEPICE_PNG.png
 


           

Krzepice, 14.03.2017 r.

 

Podsumowanie wyników ankietyzacji oraz spotkania otwartego połączonego z debatą, przeprowadzonych w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

Gmina Krzepice opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025.

Burmistrz Krzepic przedstawia wyniki dotychczasowych prac mających na celu zebranie uwag opinii i wniosków dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice.

Pierwszy etap prac miał na celu poznanie potrzeb i opinii dotyczących ważnych dla interesariuszy rewitalizacji problemów do rozwiązania.

Na podstawie informacji zamieszczonej dnia 26 stycznia 2017 r. przeprowadzono w dniach od 27 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r. ankietyzację na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025.

Dodatkowo w dniu 7 lutego 2017 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach odbyło się spotkanie otwarte połączone z debatą. Celem spotkania było zapoznanie przedstawicieli lokalnej społeczności z problematyką rewitalizacji, dyskusja o kluczowych problemach jakie występują na obszarach wymagających rewitalizacji, kierunkach rozwoju tych obszarów, wstępnych propozycjach zadań i projektach odpowiadających na zdiagnozowane problemy.

Wyniki ankietyzacji oraz spotkania przedstawiono:

 1. w formie elektronicznej na stronie na stronie Gminy Krzepice www.krzepice.pl w zakładce Gmina podstrona Rewitalizacja;
 2. w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach (pokój nr 3).

 

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzepicach, obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

 

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

PDFwyniki ankietyzacji i spotkania.pdf
 

 


Krzepice, 26.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

Gmina Krzepice przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału w opracowaniu dokumentacji w formie zgłaszania swoich uwag, opinii i pomysłów jakie mogą zostać uwzględnione w projekcie Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025. Zachęcamy do udziału w ankiecie oraz spotkaniu otwartym połączonym z debatą i częścią warsztatową.

 

ANKIETA Prosimy o wypełnienie ankiety na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025. Ankietę należy wypełnić i dostarczyć w terminie od 27 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r.

Ankieta jest dostępna:

 • w formie umożliwiającej interaktywne wypełnienie i wysłanie pod adresem https://goo.gl/forms/HGsmUMGMBgNVZP8k1 ,
 • w formie elektronicznej (pdf) na stronie Gminy Krzepice www.krzepice.pl w zakładce Gmina podstrona Rewitalizacja – do samodzielnego wydruku,
 • w formie papierowej – w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach (pokój nr 3).

 

Wypełnione ankiety należy dostarczać:

 • poprzez formularz na stronie https://goo.gl/forms/HGsmUMGMBgNVZP8k1 lub
 • drogą elektroniczną na adres lub
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, z dopiskiem „ankieta – rewitalizacja” lub
 • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13,
  42-160 Krzepice, sekretariat pokój nr 3.

 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Zapraszamy do udziału w spotkaniu otwartym dotyczącym przygotowywanej dokumentacji, połączonym z debatą podczas której będzie można zgłaszać uwagi ustne, a także uczestniczyć w warsztatach dotyczących rewitalizacji Gminy Krzepice. Celem spotkania będzie zapoznanie przedstawicieli lokalnej społeczności z problematyką rewitalizacji, dyskusja o kluczowych problemach jakie występują na obszarach wymagających rewitalizacji, kierunkach rozwoju tych obszarów, wstępnych propozycjach zadań i projektach odpowiadających na zdiagnozowane problemy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 07 lutego 2017 r. o godzinie 1400 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

 

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Krzepice www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzepice.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskim w Krzepicach oraz na tablicach ogłoszeń w osiedlach i sołectwach.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Ankieta interaktywna

 

PDFAnkieta.pdf