Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej

Taryfy

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zakład powstał w 1991 roku powołany Uchwałą Nr 71/XII/91 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 lipca 1991 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego. Zakład jest jednostką sektora publicznego działającą w formie zakładu budżetowego gminy Krzepice.

Siedzibą Zakładu jest miasto Krzepice ul. Targowa Nr 19. W Zakładzie wyodrębnia się 2 oddziały:

 •  

  Oddział wykonawstwa robót, usług i zaopatrzenia z siedzibą w Krzepicach ul. Targowa 19, tel. 34 3175102
 • Oddział gospodarki wodno-ściekowej z siedzibą w Krzepicach ul. Mickiewicza 36 tel. 34 3175240

   

  Celem Zakładu jest odpłatne wykonywanie w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Krzepice zadań użyteczności publicznej w zakresie:

   

  1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów,
  2) lokalnego transportu zbiorowego,
  3) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  4) targowisk i hal targowych,
  5) zieleni gminnej i zadrzewień,
  6) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

  Zakład w chwili obecnej zatrudnia 36 pracowników (w tym w administracji 6 osób).

   

  Zakład prowadzi działalność w zakresie określonym w statucie zakładu. Są to usługi o charakterze komunalnym świadczone dla mieszkańców gminy. Przedmiotem działalności Zakładu między innymi jest:

   

  1) zarząd placami targowymi i przynależnymi do nich urządzeniami targowymi

   

  2) administrowanie budynkami stanowiącymi własność komunalną

   

  3) gospodarka odpadami komunalnymi w zakresie:
  - eksploatacji składowiska odpadów komunalnych,
  - prowadzenia lokalnych punktów gromadzenia odpadów segregowanych na terenie gminy,
  - odzyskiwanie i sprzedaż surowców wtórnych z odpadów,
  - likwidowanie dzikich wysypisk,
  - realizowanie zawartych umów w sprawie odbioru odpadów na wysypisko,
  - transport odpadów komunalnych z terenu gminy,
  - likwidowanie ewentualnych uciążliwości składowiska dla otoczenia,

   

  4) świadczenie usług w zakresie:
  - wywozu nieczystości stałych i płynnych,
  - oczyszczania ulic i placów,
  - budowy i konserwacji terenów zieleni miejskiej,
  - transportu i mechanizacji,
  - dowozu dzieci do szkół
  - robót remontowo-budowlanych

   

  5) eksploatacja ujęć wody i oczyszczalni ścieków w zakresie:
  - produkcji wody
  - oczyszczania ścieków
  - konserwacji i napraw obiektów i urządzeń wod-kan
  - usuwania uszkodzeń sieci i przyłączy wod-kan