Informacja o transporcie pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19

Burmistrz Gminy Krzepice  informuje, iż istnieje możliwość zapewnienia transportu do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

I.   W związku z rozpoczęciem Realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, transport taki przeznaczony jest dla mieszkańcy Gminy Krzepice spełniający określone warunki tj.:

 1. posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
 2. powyżej 70 roku życia, mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

II.   Uprawnieni mieszkańcy Gminy Krzepice chcący skorzystać z transportu organizowanego przez Gminę Krzepice mogą kontaktować się pod  nr telefonu 34/399 91 79, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj.,

Poniedziałek       7.30 – 15.30

Wtorek                7.30 – 17.00

Środa                   7.30 – 15.30

Czwartek              7.30 – 15.30

Piątek                   7.30 – 14. 00

Zwracamy się z prośbą, aby każdy Senior, który dokonał zapisu na szczepienie oraz potrzebuje transportu do Punktu Szczepień zadzwonił na infolinię najpóźniej 1 dzień przed planowanym szczepieniem.

III.   Dodatkowo, przed skontaktowaniem się z infolinią prosimy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i informacje do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia do transportu, tj.

 1. dane osoby, dla której transport jest zamawiany, w tym adres zamieszkania;
 2. aktualny numer orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub orzeczenia o zliczeniu do I grupy z ww. schorzeniami (dane wymagane wyłącznie podczas rejestracji osoby niepełnosprawnej);
 3. informacje o osobie, dla której zamawiany jest transport potwierdzające, że występują obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w dotarciu osoby do punktu szczepień.

UWAGA!

Warunkiem skorzystania z przewozu jest podpisanie przez pacjenta oświadczenia potwierdzającego uprawnienia do transportu wymienione punkcie I. niniejszej informacji. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z TRANSPORTU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

 

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice jest Burmistrz Krzepic.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: g.pietruszka@odo-iod.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej poprzez zgromadzenie danych kontaktowych na potrzeby zorganizowania transportu do punktów szczepień przeciwko COVID-19 osób uprawnionych oraz rozliczenie dofinansowania.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. h oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 15zzzzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.1.2021(2).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres określony dla poszczególnych symboli kategorii archiwalnej, którym oznaczona jest dokumentacja zgromadzona w Urzędzie Miejskim w Krzepicach zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi o naruszenie zasad ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.