Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest w 2021 r.

Burmistrz Krzepic ogłasza kolejny, siódmy nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach.

 

Nabór trwać będzie od 08 lutego do 28 lutego 2021 r.

 

Regulamin udzielania dotacji określa uchwała Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 16.166.2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice, zmieniona uchwałą Nr 4.035.2019 z dn. 29.01.2019 r.

Z uwagi na brak ogłoszenia zasad udzielenia dotacji  na zadanie utylizacji azbestu przez WFOŚiGW w Katowicach w 2021 roku, zastrzega się możliwość zmiany regulaminu dotacji do wysokości 70% kosztów przewidzianych w obowiązującym regulaminie.

Do wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsca składowania azbestu (w przypadku zbierania). Zdjęcia muszą pozwolić na identyfikację obiektu lub miejsca składowania azbestu.

 

Wnioski do pobrania:

PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf
PDFInformacja o wyrobach zawierających azbest.pdf
PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf
PDFoswiadczenie_o_nieprowadzeniu_dzialalnosci gospodarczej.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Krzepicach niezbędnych przy udzielaniu dotacji na usunięcie azbestu_2019.pdf