Rekrutacja do przedszkoli 2021/2022

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Nabór do prowadzonych przez Gminę Krzepice przedszkola i oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny 2021/2022

Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny TYLKO deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym bez konieczności brania udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym rodzice składają do 26 lutego 2021 r. – druk  do pobrania u wychowawcy grupy.           
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w/w placówkach.

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 przyjmuje się dzieci urodzone w 2018 roku i starsze, zamieszkałe na obszarze gminy Krzepice. W razie wolnych miejsc w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola  może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku  z terenu gminy Krzepice. W dalszej kolejności w miarę wolnych miejsc będą przyjmowane dzieci zamieszkałe poza Gminą Krzepice

Przyjmowanie dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie złożonego wniosku w terminach określonych harmonogramem rekrutacji  ustalonym Zarządzeniem  Nr 0050.331.2021 Burmistrza Krzepic z dn.  29 stycznia 2021 r.

W przypadku złożenia mniejszej liczby wniosków  niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym nie będzie prowadzone dalsze postępowanie rekrutacyjne. Oznacza to, że wszystkie dzieci zostaną przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Przy większej liczbie kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t .j. ze zmianami)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr 33.326.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzepice.

Krystian Kotynia
Burmistrz Krzepic

PDFZarządzenie Burmistrza Nr 0050.331.2021 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji.pdf
PDFUchwała nr 33.326.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych.pdf
DOCdruk wniosku nabór 2021-2022.doc
DOCDruki oświadczeń.doc