Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIE

od 1 lipca 2019 r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

Burmistrz Krzepic informuje, że uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 6.056.2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - od dnia 01 lipca 2019 roku zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

W związku z powyższym od 1 lipca 2019 r. stawki opłat będą wynosiły:

  • 19,00 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

  • 38,00 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Burmistrz Krzepic zawiadomi właścicieli nieruchomości o zmianie stawki.

Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić od lipca 2019 roku i w następnym okresie (do czasu ewentualnej zmiany stawki) bez wezwania w terminach płatności tj.:

  • za I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do dnia 20 marca,
  • za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do dnia 20 czerwca,
  • za III kwartał (lipiec, sierpień wrzesień) – do dnia 20 września,
  • za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do dnia 20 grudnia.


 

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
 

Zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych właścicieli nieruchomości, wobec których gmina wydała decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby są zobowiązane złożyć do Urzędu Miejskiego w Krzepicach nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

Należy pamiętać, że zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób lub sposób gromadzenia odpadów – z segregacją lub bez segregacji), właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić poprzez złożenie nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.