Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek położonych w Krzepicach w drugiej linii zabudowy przy ulicy Mickiewicza

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Krzepic ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Krzepicach, w drugiej linii zabudowy przy ulicy Mickiewicza.

Przetargi odbędą się w dniu 17 grudnia 2018 roku w drodze publicznej licytacji, w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, którymi objęto sprzedaż następujących nieruchomości:

 

Przetarg nr I – godz. 10.00. Nieruchomość niezabudowana położona w Krzepicach, zapisana w ewidencji gruntów jako działka nr 2306/13 o powierzchni 0,0653 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00038211/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Przedmiotowa nieruchomość jest zakrzaczona.

Położona jest przy nie urządzonej drodze wewnętrznej uzbrojonej w sieć kanalizacyjną. Pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej tj. sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa dostępne są w odległości ok 50 m od granicy działki.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami.

Cena wywoławcza – 31.000,00 zł. plus podatek VAT wg stawki 23 % tj. 7 130,00 zł.

Wadium – 5.000,00 zł.

 

Przetarg nr II – godz. 1020. Nieruchomość niezabudowana położona w Krzepicach, zapisana w ewidencji gruntów jako działka nr 2306/14 o powierzchni 0,0693 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00038211/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Przedmiotowa nieruchomość jest zakrzaczona.

Położona jest przy nie urządzonej drodze wewnętrznej uzbrojonej w sieć kanalizacyjną. Pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej tj. sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa dostępne są w odległości ok 50 m od granicy działki.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami.

W tylnej części działki przebiega linia napowietrzna 15 kV, od której obowiązuje strefa bezpieczeństwa - 6 m (zakaz zabudowy).

Cena wywoławcza – 33.000,00 zł. plus podatek VAT wg stawki 23 % tj. 7 590,00 zł.

Wadium – 5.000,00 zł.

 

Przetarg nr III – godz. 1040. Nieruchomość niezabudowana położona w Krzepicach, zapisana w ewidencji gruntów jako działka nr 2306/15 o powierzchni 0,0695 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00038211/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Przedmiotowa nieruchomość jest zakrzaczona.

Położona jest przy nie urządzonej drodze wewnętrznej uzbrojonej w sieć kanalizacyjną. Pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej tj. sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa dostępne są w odległości ok 50 m od granicy działki.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami.

W tylnej części działki przebiega linia napowietrzna 15 kV, od której obowiązuje strefa bezpieczeństwa - 6 m (zakaz zabudowy).

Cena wywoławcza – 33.000,00 zł. plus podatek VAT wg stawki 23 % tj. 7 590,00 zł.

Wadium – 5.000,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12 grudnia 2018 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto „BS Krzepice 09825000032100000000420002”.

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, w wysokości ustalonej w regulaminie przetargu.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów

Wniesione wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem podpisania umowy sprzedaży.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice – pok. Nr 11, tel. 34 317-51-72 wewn. 31.