Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonej w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej

ZARZĄDZENIE NR 0050.500.2018

BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 24 października 2018 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr 42.394.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego

 

zarządzam, co następuje:

 

§1. Przeznacza się do wydzierżawienia na czas nieokreślony w drodze przetargu część korytarza opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej www.krzepice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

 

§3. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ustala się od dnia 25 października 2018 roku do dnia
15 listopada 2018 r.

 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.500.2018

Burmistrza Krzepic

z dnia 24 października 2018 roku

 

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

 

Przeznacza się do dzierżawy w drodze przetargu na czas nieokreślony część korytarza o pow. 3 m2 między Biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach

1. Oznaczenie przedmiotu dzierżawy: część korytarza między Biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego znajdująca się w budynku położonym w Krzepicach, przy ul. Częstochowskiej 13, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1556/2 opisanej w księdze wieczystej Kw Nr CZ2C /00040968/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

2. Powierzchnia przedmiotu dzierżawy: 3 m2.

3. Opis przedmiotu dzierżawy: część korytarza.

4. Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy dzierżawy.

5. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: 450 zł + podatek VAT według stawki 23%. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Dzierżawca jest zobowiązany ponosić dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy, objęte odrębnymi umowami.

Termin wnoszenia opłat: czynsz dzierżawy płatny będzie miesięcznie z góry, w terminie określonym w fakturze wystawionej przez Wydzierżawiającego, przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego. Opłaty dodatkowe – płatne zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi umowami.

6. Zasady aktualizacji opłaty: Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo waloryzacji stawki czynszu przy uwzględnieniu rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez GUS bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, jedynie za pisemnym poinformowaniem.

Zmiana wysokości czynszu dzierżawy dokonywana będzie w formie aneksu do umowy.

7. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości :
ustala się od 25 października 2018 do 15 listopada 2018 roku.

 

I.W.