Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

ZARZĄDZENIE NR 0050. 499 .2018

Burmistrza Krzepic

z dnia 24 października 2018 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 42.393.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość niezabudowaną położoną w Krzepicach, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą CZ2C/00030709/8, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1713/1 o powierzchni 0,0589 ha.

§ 2. W/w nieruchomość została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 06 grudnia 2018 roku.

§ 4. Wykaz, o którym mowa w § 2 wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczony został na stronie internetowej www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.499.2018

Burmistrza Krzepicach

z dnia 24 października 2018 roku

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 

Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach w rejonie ulicy Wiśniowej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1713/1 o powierzchni 0,0589 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00038211/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

  • Nieruchomość nie jest uzbrojona w żadne media. Urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: linia energetyczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajdują się w ulicy Wiśniowej i Częstochowskiej.
  • Przedmiotowa nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 40/VI/2001 z dnia 13 czerwca 2001 roku znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 2 AUC, dla którego ustalono przeznaczenie: koncentracja usług i administracji.

Wartość nieruchomości wynosi 20 800,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 4 784,00 złotych.

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 06 grudnia 2018 roku.