Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Krzepicach ul. Szkolna

ZARZĄDZENIE NR 0050. 487.2018

Burmistrza Krzepic

z dnia 18 września 2018 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994; ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 121; ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 34.383.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy:

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Krzepice, położoną w Krzepicach, opisaną szczegółowo w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.krzepice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach na okres 21, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 050.487.2018

Burmistrza Krzepic

z dnia 18 września 2018 roku

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 5. lat nieruchomość gruntową o pow. 20 m2, położoną w Krzepicach, stanowiąca pobocze drogi gminnej - ulicy Szkolnej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1557, z przeznaczeniem pod lokalizację podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, działka oznaczona jako nr 1557 znajduje się w terenie oznaczonym jako tereny dróg publicznych – drogi gminne, lokalne.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 122,40 złotych plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 28,15 złotych - w stosunku miesięcznym, płatny do 20. każdego miesiąca.

Stawka czynszu będzie waloryzowana raz w roku do 15 marca każdego roku dzierżawy o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji i ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadach określonych w umowie oraz po upływie każdych dwóch lat dzierżawy, wysokość czynszu będzie podwyższona o 2%.

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od dnia 18 września 2018 roku do 09 października 2018 roku.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach na okres 21 dni tj. od 18 września 2018 roku do 09 października 2018 roku.