Punkt Zbiórki Odpadów

      Punkt Zbiórki Odpadów prowadzony przez Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach ul. Targowa 19, zlokalizowany jest na terenie składowiska odpadów w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego

Godziny otwarcia:

środa - od 12.00 do 18.00

sobota - od 8.00 do 15.00

 

     Poza wyznaczonymi terminami zbiórki właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Zbiórki Odpadów selektywnie zebrane na terenie nieruchomości zamieszkałej, prawidłowo posegregowane odpady komunalne:

  • tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, czysty papier i tektura, metal, odpady ulegające biodegradacji - należy dostarczyć w workach,

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

  • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w strumieniu odpadów komunalnych:

- chemikalia i opakowania po nich (detergenty zawierające substancje niebezpieczne, środki czyszczące, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne),

- środki ochrony roślin i opakowania po nich i opakowania po nawozach chemicznych,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć itp.,

- urządzenia zawierające freony,

- przepracowane oleje i tłuszcze,

- przeterminowane lekarstwa,

- baterie i akumulatory,

- zużyte opony,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

 

        Odpady budowlane i rozbiórkowe nie są objęte systemem zbiórki odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. Właściciel nieruchomości pozbywa się tego rodzaju odpadów we własnym zakresie i na własny koszt korzystając z usług podmiotu posiadającego stosowne zezwolenie na tego typu działalność lub może przekazać do Punktu Zbiórki Odpadów za opłatą.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prac świadczonych przez firmę na rzecz właściciela nieruchomości muszą zostać zagospodarowane przez tego przedsiębiorcę.