Zasady prawidłowej segregacji odpadów

PRAWIDŁOWA  SEGREGACJA  ODPADÓW

Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do zbierania odpadów w sposób selektywny!

Frakcje odpadów zbieranych „u źródła” w workach należy gromadzić w następujący sposób:

 

SZKŁO – worek biały

 

Wrzucamy:

 • puste butelki i słoiki po napojach i żywności (bez nakrętek),

 • szklane opakowania po kosmetykach (bez nakrętek);


 

Nie wrzucamy:

 • żarówek i lamp neonowych, świetlówek, termometrów itp.;

 • szyb samochodowych, szkła okiennego, zbrojonego, luster;

 • porcelany, ceramiki, szkła żaroodpornego;

 • kineskopów


TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – worek żółty

 

Wrzucamy:

 • puste, zgniecione butelki po napojach (bez nakrętek);

 • opakowania po chemii gospodarczej (np. po kosmetykach, środkach czystości);

 • plastikowe opakowania po żywności (np. po serkach, jogurtach - bez zawartości);

 • torebki foliowe, worki, reklamówki (niezatłuszczone);

 • plastikowe nakrętki;

 • plastikowe wiaderka, miski, opakowania po owocach itp.;

 • odpady wielomateriałowe tj. kartony po sokach, mleku (zgniecione)

Nie wrzucamy:

 • plastikowych opakowań i butelek zabrudzonych i zatłuszczonych (np. po margarynach, smalcu, po oleju, zabrudzonych naczyń jednorazowych, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, opakowań po olejach i smarach samochodowych);

 • butelek i opakowań z zawartością;

 • sprzętu AGD;

 • opakowań po lekach;

 • styropianu


PAPIER I TEKTURA – worek niebieski

 

Wrzucamy:

 • książki, zeszyty;

 • gazety, czasopisma, ulotki;

 • niezatłuszczone torebki papierowe;

 • tektura, pudła kartonowe (zgniecione)

Nie wrzucamy:

 • papieru foliowanego i woskowanego, kalki, tapet;

 • zatłuszczonego papieru i opakowań papierowych;

 • kartonów po napojach, mleku;

 • worków po cemencie, wapnie i innych materiałach;

 • artykułów higienicznych tj. pieluchy jednorazowe, waciki, podpaski;

 • styropianu


METALE – worek różowy

 

Wrzucamy:

 • drobny złom

 • opakowania z aluminium (np. puszki po napojach)

Nie wrzucamy:

 • puszek po farbach;

 • baterii;

 • sprzętu AGD;

 • opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych


ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – worek czarny

 

Wrzucamy:

 • resztki jedzenia, fusy z kawy i herbaty, oleje i tłuszcze jadalne;

 • obierki z owoców i warzyw;

 • roślinne odpady z ogrodu (trawa, chwasty, liście itp.);

 • opakowania ulegające biodegradacji (np. zatłuszczony papier, opakowania z drewna)

Nie wrzucamy: 

 • popiołu;

 • odchodów zwierzęcych;

 • roślin zaatakowanych chorobami;

 • resztek mięsa, wędlin


Zasady postępowania z pozostałymi frakcjami odpadów selektywnie zbieranymi przez mieszkańców, powstającymi w strumieniu odpadów komunalnych:

 • Przeterminowane leki – należy wrzucać do pojemników ustawionych w wyznaczonych w aptekach, przychodniach;
 • Zużyte baterie i akumulatory inne niż samochodowe – należy wrzucać do pojemników ustawionych w Urzędzie Miejskim w Krzepicach i szkołach oraz dostarczać do detalicznych punktów sprzedaży;
 • Akumulatory samochodowe należy dostarczać do punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie nowego urządzenia;
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony będą odbierane co najmniej dwa razy w roku sprzed posesji podczas tzw. zbiórki „wystawkowej”, o której właściciele nieruchomości zostaną wcześniej powiadomieni.

Poza wyznaczonymi terminami zbiórki właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą we własnym zakresie dostarczyć  do Punktu Zbiórki Odpadów selektywnie zebrane, prawidłowo posegregowane odpady komunalne:

 • tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, czysty papier i tektura, metal, odpady ulegające biodegradacji,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w strumieniu odpadów komunalnych:

 - chemikalia i opakowania po nich (detergenty zawierające substancje niebezpieczne, środki czyszczące, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne),
 - środki ochrony roślin i opakowania po nich i opakowania po nawozach chemicznych,
 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć itp.,
 - urządzenia zawierające freony,
 - przepracowane oleje i tłuszcze,
 - przeterminowane lekarstwa,
 - baterie i akumulatory,
 - zużyte opony,
 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Lokalizacja i godziny otwarcia Punktu Zbiórki Odpadów podane zostaną na stronie internetowej urzędu: www.krzepice.pl

Odpady budowlane i rozbiórkowe nie są objęte systemem zbiórki odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. Właściciel nieruchomości pozbywa się tego rodzaju odpadów we własnym zakresie i na własny koszt korzystając z usług podmiotu posiadającego stosowne zezwolenie na tego typu działalność lub może przekazać do Punktu Zbiórki Odpadów za opłatą. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prac świadczonych przez firmę na rzecz właściciela nieruchomości muszą zostać zagospodarowane przez tego przedsiębiorcę.


Uwaga!

Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice, traktowane są jako odpady zmieszane.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów, w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, po drugim zgłoszeniu przez operatora nieprawidłowego gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych lub braku segregacji odpadów, będą ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości opłaty za odpady zmieszane za okres, w którym odpady nie były selektywnie zbierane.