Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

       Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do tut. Urzędu.

 Termin składania pierwszej deklaracji upływa 20 maja 2013 r.

Właściciel nieruchomości we własnym zakresie ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za kwartał w składanej deklaracji.

Określając wysokość opłaty należy uwzględnić ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość tworzących gospodarstwo domowe.

Gospodarstwo domowe – rozumie się przez to osobę lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

     Właściciel nieruchomości zobowiązany jest również złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych, a także w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, zmiana stawki opłaty) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

     W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych Burmistrz Krzepic w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Uwaga!

Formularz Deklaracji oraz informacja o nowym systemie gospodarki odpadami zostaną dostarczone mieszkańcom, można je również pobrać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach lub na stronie internetowej Urzędu.

 

 Do pobrania:

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komuanlnymi.pdf

PDFPrzykład wypełnienia deklaracji -odpady gromadzone selektywnie.pdf

PDFPrzykład wypełnienia deklaracji- brak selektywnej zbiórki odpadów.pdf