Nowy system gospodarki odpadami

Szanowni Mieszkańcy!

      Od 1 lipca 2013 roku na terenie naszej Gminy obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina Krzepice zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przejęła obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Usługę odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, świadczy przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę w drodze przetargu.

Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia do Urzędu Miejskiego w Krzepicach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwartalnych terminach (za trzy miesiące):
- do 20 marca każdego roku;
- do 20 czerwca każdego roku;
- do 20 września każdego roku;
- do 20 grudnia każdego roku.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat miesięcznych, pod warunkiem, że należna kwota opłaty za kwartał zostanie w całości uiszczona w wyznaczonych terminach podanych wyżej.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego  w Krzepicach, przelewem na rachunek bankowy: BS Krzepice 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001,  w kasie BS w Krzepicach lub przekazem pocztowym.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Krzepice zależy od ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości i sposobu gromadzenia odpadów przez mieszkańców nieruchomości.


Właściciel nieruchomości we własnym zakresie ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za kwartał w składanej deklaracji.

Określając wysokość opłaty należy uwzględnić ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest również złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych, a także w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, zmiana stawki opłaty) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych Burmistrz Krzepic w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

     W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów:

 


Uwaga!
W przypadku odpadów ulegających biodegradacji zaleca się ich gromadzenie i kompostowanie w przydomowych pryzmach na terenie nieruchomości, w miejscu i w sposób, który nie będzie powodować uciążliwości dla otoczenia.  W przypadku braku takiej możliwości należy je selektywnie gromadzić w workach lub pojemnikach i przekazywać przedsiębiorcy zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru.

 Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (np. zakłady, szkoły, przychodnie, cmentarze itp.) nie zostały objęte nowym systemem i w tym przypadku właściciele takich nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych na dotychczas obowiązujących zasadach, czyli we własnym zakresie wybierają przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania takiej usługi (wykaz firm podany jest na stronie internetowej urzędu www.krzepice.pl).


 Informację na temat nowego systemu gospodarki odpadami można uzyskać w pok. nr 11 tut. Urzędu tel. 34/ 317 51 72 wew. 31.