Informacja - składanie wniosków o zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego.

I N F O R M A C J A

 

   Burmistrz Krzepic informuje, że od 1 do 28 lutego 2018 r. każdy rolnik, może złożyć do  Burmistrza  wniosek o  zwrot  części poniesionych  kosztów  na  zakup oleju  napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Do   wniosku   należy  dołączyć   faktury  Vat    na    zakup   oleju   napędowego,   które   zostały  wystawione datą od  1 sierpnia 2017 r.  do  31 stycznia 2018 r.  Pieniądze    wypłacane    będą   w   miesiącu   kwietniu  2018 r.  przelewem   na  wskazany  przez rolnika rachunek  bankowy  lub  w  kasie  urzędu. 

Roczny  limit na 1 ha  użytków  rolnych  wynosi  86  litrów  oleju. Stawka zwrotu w 2018 r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju, co daje kwotę  86,00 zł  na 1 ha użytków rolnych. Druki  wniosków  można  będzie  pobrać w siedzibie  urzędu  gminy  pokój  nr 6  lub  u  sołtysa  w  sołectwie. Wniosek  nie  podlega  opłacie  skarbowej.
Szczegółowych informacji można uzyskać w  pokoju nr 6 Urzędu  Miejskiego w Krzepicach.