Informacja - składanie wniosków o zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Krzepic informuje, że od 1 do 31 sierpnia 2018 r. każdy rolnik, może złożyć do Burmistrza wniosek o zwrot części poniesionych kosztów na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Do wniosku należy dołączyć faktury Vat na zakup oleju napędowego, które zostały wystawione z datą od 1 luty 2018 r. do 31 lipiec 2018 r. Pieniądze wypłacane będą w miesiącu październiku 2018 r. przelewem na wskazany przez rolnika rachunek bankowy lub w kasie urzędu.

Roczny limit na 1 ha użytków rolnych wynosi 86 litrów oleju. Stawka zwrotu w 2018 r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju, co daje kwotę 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych. Druki wniosków można będzie pobrać w siedzibie urzędu gminy pokój nr 6 lub u sołtysa w sołectwie. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego w Krzepicach.