Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.393.2018

Burmistrza Krzepic

z dnia 24 stycznia 2018 roku

 

WYKAZ

nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 121) Burmistrz Krzepic podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

L.p.

Wyszczególnienie

Opis

1

Numer ewidencyjny nieruchomości/położenie

Działka nr 1501/1 obręb 0001 Krzepice

Krzepice ul. Krakowska/Solna

2

Powierzchnia działki w ha

0,1022 ha

3

Numer księgi wieczystej

CZ2C/00033395/4

3

Udział w działce

590/10000

4

Oznaczenie lokalu mieszkalnego

Lokal mieszkalny nr 2 wraz z piwnicą nr 3

w budynku wielolokalowym przy ulicy Solnej 15

w Krzepicach

5

Opis lokalu mieszkalnego wraz

z częściami przynależnymi

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 37,7 m2, składający się z: pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki

przynależna piwnica o pow. użytkowej 9,8 m2

6

Wyposażenie lokalu w instalacje techniczne

Elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Ciepła woda z bojlera. Ogrzewanie lokalne , c.o. wykonane przez najemcę

7

Udział w częściach wspólnych budynku

 

590/10000

8

Przeznaczenie nieruchomości/ sposób zagospodarowania nieruchomości

 

Funkcja mieszkaniowa

9

Cena nieruchomości łącznie z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu

43.000,00 złotych

od podanej ceny przysługuje bonifikata w wysokości określonej w Uchwale Rady Miejskiej w Krzepicach

  • Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczony został na stronie internetowej www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl., a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

  • Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom (art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami), ustala się do 12 marca 2018 roku.

  • Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 24 stycznia 2018 roku do 14 lutego 2018 roku.